فلسفه سوم دبیرستان

حجم فایل : 452.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا فلسفه سوم دبیرستان (انسانی)
فلسفه چیست؟ (3)
فلسفه ی اولی یا ما بعد الطبیعه
فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه
فلسفه عبارت است از تلاش وكوشش براي فهم علت حقيقي رويدادها و درك مباني واصولی علوم تجربي و علوم انساني بر آنها استوار است .
نگاه فلسفي نگاه ريشه ياب است و فيلسوف مي كوشد تا از ظاهر پديده ها فراتر رفته وآنها از درون و باطن بشناسد
مقصود ازمابعدالطّبیعه چیست؟ آن را با ریاضیات مقایسه کنید: مابعدالطّبیعه، در حقیقت، علم به احوال موجودات
است از جهت وجود داشتن آن ها، صرفاً ازآن جهت که وجود دارند، نه از آن جهت مثلاً وجودي کمیت دار هستند که در این صورت دیگر بحث از وجود ازآن جهت که وجود است، نیست، بلکه کمیت ومقدار مورد توجه است و پاي ریاضیات در پیش می آید.
نكته: هر علمي در يك زمينه خاص (مطالعه) وتحقيق مي كند براي مثال:
درعلم رياضي تمام اشيا ازجهت كميت ومقدار بررسي مي شود.
در فيزيك تمام اشيا از نظر خواص ماده مثل سردي وگرمي و حركت وسكون بحث مي شود.
در زيست شناسي تمام موجودات زنده از ان حيث كه زنده اند مورد بررسي قرار مي گيرند.
در فلسفه اولي :تمام موجودات ازان جهت كه هستي دارند مورد بررسی قرار می گیرند
سوال : فلسفه و فیزیک را باهم مقایسه کنید، نقطه اشتراک و اختلاف آنها را بنویسید؟ اشتراک: مهمترین نقطه اشتراک این است ک هر دو علم به بررسی موضوعات مورد شناسایی خود می پردازند و در صدد کشف علل حوادث اند و همچنین فیزیک در بیان قوانین یافته های خود از اصول عقلانی ھمچون اصل علیت و فروع آن بهره می جوید.
اختلاف: فلسفه درباره علت و ریشه ی حقیقی ِ حوادث و وقایع از نگاه «عقلانی» می پردازد ومبانی و روش علوم ( طبیعی / انسانی) را تبیین عقلانی می کند. اما فیزیک تنها درباره موضوع خاص خودش که همانا، ویژگی های اشیاء غیرجاندار (جمادات) است با روش تجربه ی حسی به تحقیق می پردازد (نگاه فلسفه = ریشه یاب است / نگاه فیزیک ، ظاهر گراست). مسائلي كه در فلسفه ي اولي مطرح مي شوندعبارت اند از چهار مسئله 1- ثابت و متغیر : آیا هستی متغیر است یا ثابت ؟
2- هستي و چيستي (وجود و ماهيت) در وجود بحث از هستي و بودن و نبودن است ولي ماهيت چيستي و ويژگي هاي ذاتي يك شئ است
3- بحث علت و معلول ( رابطه ي عليت ) اينكه هر معلولي علتي دارد. آیا اين رابطه به اصل هستي برمي گردد و يا مربوط به يكي از خصوصيات هستي است ( تحقیق در رابطه بین علت و معلول یکی از بحث های فلسفه اولی است)

4- بحث وحدث وكثرت:
يكي از بحث هاي ما بعدالطبيعه اين است که درميان موجودات هم وحدت مي بينيم وهم كثرت مي يابيم

(اگر كثرت در كار نبود نمي توانستيم اشياء را ازيكديگر جدا كنيم و اگر وحدت نبود نمي توانستيم اشيا همانند و مشابه را تشخيص دهيم و آنها را دسته بندي كنيم)
تمیز و تشخیص ا...